chelmiec.pl

MENU:

ZOBACZ NASZE FILMY

Zobacz pozostałe nagrania

Zasada Konkurencyjności PROW od 30 tyś. euro_zmiany obowiązujące po 21.02.2018 r

 

Ważne dla Grantobiorców! - Informacja o realizowanym grancie na stronie www beneficjenta.

Grantobiorcy posiadający stronę www (główna strona beneficjenta lub podstrona dotycząca operacji) zobowiązani są do umieszczenia informacji o realizowanym grancie zgodnie z księgą wizualizacji PROW 2014-2020, dostępną na stronie internetowej:

http://www.prow.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu

O tym co powinno się znaleźć w ww. informacji mogą Państwo przeczytać w poniższym dokumencie.

Informacja

ANKIETA MONITORUJĄCA DLA BENEFICJENTÓW NA POTRZEBY MONITOROWANIA REALIZACJI LSR

Zgodnie z §5, ust. 1, pkt 23 umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, udostępniamy Państwu formularz ankiety monitorującej. Zebrane informacje w formie zbiorczej będą służyć do oceny stopnia realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „KORONA SĄDECKA”

Ankietę należy złożyć 2 razy, pierwszy raz do 14 dni od dnia podpisania umowy oraz drugi do 14 dni od wypłaty środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w jednym egzemplarzu i przesłać w wersji papierowej do LGD „KORONA SĄDECKA” lub złożyć osobiście w biurze LGD

ANKIETA MONITORUJĄCA 

NUMER PRODUCENTA ARIMR

Numer Producenta ARIMR jest niezbędny do złożenia wniosku na działania PROW 2014-2020, aby do uzyskać należy wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Sączu przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 44, z wnioskiem o wpisanie do ewidencji producentów. Numer identyfikacyjny producenta nadawany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 ze zm.). Wniosek wraz z instrukcją dostępny jest na stronie ARiMR (link poniżej http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html.

 

FORMULARZ DE MINIMIS

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest niezbędny do wypełnienia przez przedsiębiorców i osoby planujące złożyć wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach naborów. Niniejsze formularze są dostępne na stronie UOKiK https://uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php

 

PODSTAWOWE INFROMACJE DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA I ZŁOŻENIA WNIOSKU

  • Wniosek powinien być wypełniony we wszystkich polach. Jeśli jakieś polecenie/ pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać "-"/ "nie dotyczy", a w przypadku danych liczbowych wstawić wartość "0,00".
  • Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany we wszystkich wymaganych polach.
  • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z ogłoszeniem (płyta CD/DVD – zawiera formularz wniosku w wersji edytowalnej, fiszka projektowa, zgoda na przetwarzanie danych osobowych złożona na udostępnionym formularzu w dwóch egzemplarzach w przypadku operacji: podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej dodatkowo biznesplan i tabele finansowe).
  • Dokumentacja konkursowa powinna być umieszczona np. w skoroszycie/segregatorze itp., a dokumenty, które mają wiele stron powinny być spięte w jeden dokument.
  • Załączniki powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku dotyczącej wykazu załączników. Załączniki mające większą liczbę stron należy spiąć w jeden dokument. Proszę pamiętać o uwzględnieniu w wykazie załączników wszystkich załączanych dokumentów – szczególnie mowa o załącznikach dodatkowych (innych) nie ujętych w wykazie załączników.
  • Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem

 

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA DOTYCZĄCE PROMOCJI PROW 2014-2020

Każdy Beneficjent, realizujący projekt z PROW 2014-2020 zobligowany jest do promocji programu, za sprawą stosowania konkretnych oznaczeń i umieszczania informacji o finansowaniu projektu. Szczegóły znajdują się w Księdze Wizualizacji znaku PROW (http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy) w której znajdują się wytyczne z zakresu informacji i promocji projektów realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020. Prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz o prawidłowe stosowanie logotypów podczas realizacji operacji w ramach PROW 2014-2020. Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 oraz logotypy do stosowania, znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale "Oznaczenie miejsca realizacji operacji" str. 16-17.

Dodatkowo, poniżej do pobrania jest logo LGD "Korona Sądecka", które Beneficjent również może zamieścić na plakacie/tablicy informacyjnej.


INTERPRETACJE ARiMR/MRiRW W ZAKRESIE DZIAŁANIA 19.2

Na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, do każdego z niżej wymienionych działań zostały przygotowane interpretacje, poradniki, które dostępne są również na stronie internetowej PROW Małopolska pod adresem: http://www.prow.malopolska.pl/o-programie/pobierz-poradniki-i-publikacje: