chelmiec.pl

Data publikacji ogłoszenia: 16.08.2019 r.

 

Termin naboru: 2 września – 16 września 2019 roku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 240 000,00 zł.

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu-premii.

Wysokość premii na jedną operację wynosi 60 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „KORONA SĄDECKA”, miejscowość ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek Urzędu Gminy Chełmiec, pokój 21 (I piętro) w godz. od 8.00 do 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach). 

Dokumenty oraz ważne informacje

Ogłoszenie o naborze 2/2019

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz.xlsx, otwórz.pdf

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz.pdf

3) Fiszka projektowa LGD - otwórz.docx

4) Biznesplan (wersja 3z) - otwórz.docx, otwórz.pdf

 1. Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 - otwórz.xlsx

5) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz.pdf

6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz.xlsx

7) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz.docx

 

INNE DOKUMENTY:

 • Dokumentowanie miejsca zamieszkania – interpretacja - otwórz.pdf
 • Najczęściej zadawane pytania - otwórz.pdf
 • Matryca Logiczna (potrzeby) – LSR - otwórz.pdf
 • Mocne i słabe strony (potencjały) – LSR - otwórz.pdf
 • Wzór Umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) - otwórz.pdf
 • Zał. 2 do umowy Wykaz działek ewidencyjnych - otwórz.pdf
 • Zał. 3 do umowy Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz.pdf
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji – otwórz.pdf
 • Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz.xlsx, otwórz.pdf
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz.pdf
 • Zał. 2 do wniosku o płatność - Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz.xlsx
 • Zał. 3 do wniosku o płatność – Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – otwórz.xlsx
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu -  otwórz.pdf