chelmiec.pl

1/2016 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Data publikacji ogłoszenia: 21.10.2016 r.

 

Termin naboru: 7 listopada – 6 grudnia 2016 roku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 420 000,00 zł.

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu-premii.

Wysokość premii na jedną operację wynosi 60 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „KORONA SĄDECKA”, miejscowość ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek Urzędu Gminy Chełmiec, pokój 21 (I piętro) w godz. od 8.00 do 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami ( w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach).

 

Dokumenty oraz ważne informacje

Ogłoszenie o naborze 1/2016

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

3) Fiszka projektowa LGD - otwórz

4) Biznesplan (wersja 2z) - otwórz

5) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz

6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

7) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

  • Procedura przeprowadzania naborów i wyboru operacji - otwórz
  • Kryteria oceny operacji - otwórz
  • Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 - otwórz
  • Regulamin Rady LGD - otwórz

 

  • Wzór Umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z) - otwórz
  • Zał. 2 do umowy_Wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
  • Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz
  • Zał. 2 do wniosku o płatność _Wykaz faktur lub dokumentów - otwórz