chelmiec.pl

Wyniki rekrutacji do udziału w projekcie pn. „Utworzenie żłobka Bajkowa Kraina w Biczycach Dolnych

W dniu 28.11.2017 r. Zespół Rekrutacyjny powołany w sprawie wyłonienia uczestników projektu pn. „Utworzenie żłobka Bajkowa Kraina w Biczycach Dolnych” o nr wniosku RPMP.08.05.00-12-0171/16 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.5. „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym” - dokonał oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych. W wyniku wspomnianej oceny do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 20 osób.

W załączeniu: