Godziny pracy biura LGD: Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
   Strona głowna   |    Wdrażanie LSR   |    Nabory   |

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

 

Cel działania:

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Kryteria dostępu:

Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, jeśli m.in.:

 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie,
 • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie,
 • siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją – miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do gminy:
  •  wiejskiej,
  •  miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
  •  miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
 • w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,
 • operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,
 • planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 20 tys. zł.


Zakres pomocy:

 • budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych;
 • zagospodarowanie terenu;
 • zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą)


Kategorie działalności objęte wsparciem:

 • usługi dla ludności,
 • usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna,
 • rzemiosło lub rękodzielnictwo,
 • roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne,
 • usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 • usługi transportowe,
 • usługi komunalne,
 • przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowanie lub przechowywanie towarów,
 • wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.


Beneficjenci:

 • osoby fizyczne*, osoby prawne – podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki prawa handlowgo nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych

* osoba fizyczna jest obywatelem państwa członkowskiego UE, jest pełnoletnia i nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.

Wysokość pomocy:

 • 100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,
 • 200 tys. zł - co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,
 • 300 tys. zł - co najmniej 3 miejsc pracy

W przypadku, gdy operacja dotyczy działalności związanej z przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł, niezależnie od liczby utworzonych miejsc pracy.

 • maksymalny poziom dofinansowania: 50%

 

Do poprania: