Godziny pracy biura LGD: Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
   Strona głowna   |    Wdrażanie LSR   |    Nabory   |

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 Cel działania:

Tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocja zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Kryteria dostępu:

Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem wspieranej działalności nierolniczej, jeśli m.in.:

 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie,
 • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie,
 • działalność której dotyczy operacja zarejestrowana jest w miejscowości należącej do gminy:
  • wiejskiej,
  • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
  • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

Zakres pomocy:

 • budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych;
 • zagospodarowanie terenu;
 • zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą)


Kategorie działalności objęte wsparciem:

 • usługi dla ludności,
 • usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna,
 • rzemiosło lub rękodzielnictwo,
 • roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne,
 • usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarswie rolnym,
 • usługi transportowe,
 • usługi komunalne,
 • przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowanie lub przechowywanie towarów,
 • wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.


Beneficjenci:

 • rolnik, jego małżonek lub domownik,  który m.in.:
  • jest pełnoletni
  • ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
   • gminy wiejskiej, lub
   • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
   • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
  • jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

Pomoc przyznawana jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez rolnika zostały przyznane płatności obszarowe.

Wsparcie będzie mógł otrzymać także np. młody rolnik, który dopiero planuje przejęcie gospodarstwa lub niedawno je przejął, współmałżonek rolnika czy domownik, który wykaże, że wcześniej był ubezpieczony u rolnika, któremu przyznano dopłaty obszarowe.

Ponadto od 2011 r. możliwe jest ubieganie się o pomoc na operacje związane z  wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego (limit wsparcia do 500 tys. złotych na jednego beneficjenta).

Wysokość pomocy:

 • maksymalny poziom dofinasowania: 50%*
 • limit dofinansowania: 100 000,00 zł

 • *) W wyjątkowych przypadkach (szkoda w gospodarstwie rolnym spowodowana przez powódź lub osunięcie się ziemi) maksymalny poziom dofinansowania może wynosić 80% kosztów kwalifikowanych.

Do poprania: